Donderdag 30 november 2017 16.00-20.00 uur: Proeverij 'De T-shaped professional'

Op donderdag 30 november organiseren PlusTalent Onderwijs Management en TriamFloat de 2e proeverij van dit jaar. Het thema is: 

De T-shaped professional

Onderwijsinnovatie samen met Ondernemers & Overheid
 

Het opleiden van ‘ T-shaped professionals’ is dé opdracht voor het beroepsonderwijs: breed opgeleide beroepsbeoefenaren die vanuit een specialisme in staat zijn multidisciplinair te denken en te werken. Om aan te sluiten op deze sterk veranderende behoefte vanuit de markt zullen onderwijs, ondernemers en de overheid de dialoog met elkaar aan moeten gaan om onderwijs te ontwikkelen dat T-shaped professionals aflevert.

   

Dit vraagt om nauwe samenwerking van het beroepsonderwijs met het werkveld en het goed benutten van de bewegingsruimte die er binnen de bestaande (inspectie)kaders bestaat. Het vinden van één gemeenschappelijke taal die zal leiden tot een vruchtbare samenwerking tussen de drie O’s is het doel van deze Proeverij.

Programma

15.30 – 16.00 ontvangst en welkom door Baukje Sijpkens en Lisette Bultema, business       managers van TriamFloat en PlusTalent Onderwijs Management
16.00 – 16.20 Johanna de Koff, Senior inspecteur Directie MBO, Inspectie van het Onderwijs:  ‘Toezicht, eigenaarschap en innovatie: gaat dat samen? '
16.20 – 17.40 Vier ervaringen uit de praktijk:

Wietse Schuitema, directeur ROC Friese Poort Sneek over de Yacht Builders Academy: Ontwikkelen van een CIV met een dertigtal partners.
Timo Jansen, directeur Bouwmensen Amersfoort e.o.: ‘’Zo doen wij dat’’.

Korte pauze

Henk Gloudemans, Directeur Instituut Paramedische Studies, Hogeschool Utrecht: Innovatieve (praktijk)labs in samenwerking met gemeentelijke overheid
Jos Gabriëls, Manager Opleidingskunde Railcenter: Verkenning naar samenwerking met het beroepsonderwijs, good en bad practices.

17.40 – 18.20 Worldcafé: levendige dialoog tussen alle partijen
18.20 – 19.15 Proeverij van diverse gerechten van ons restaurant Piccalilly
19.15 – 19.45  Vervolg Worldcafé
19.45 – 20.00 afsluiting en samenvatting door Diantha Rumahlewang

Doelgroep

Directie, management en HRD-professionals uit het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid.

We zouden het ontzettend leuk vinden als u daarbij aanwezig wilt zijn, eventueel samen met een collega of relatie uit het onderwijs, bedrijfsleven of overheid.
Wij hopen u van harte op donderdag 30 november 2017 om 15:30 uur te mogen verwelkomen tijdens onze Proeverij op ons kantoor in Utrecht.
Adres: Orteliuslaan 855, 3528 BE  UTRECHT

Er zijn aan deze proeverij geen kosten verbonden. 

Extra informatie over de sprekers:

Wietse Schuitema, ROC Friese Poort en de Yacht Builders Academy

Friesland is van oudsher een provincie van water en excelleert in de sectoren watertechnologie, watersport, jacht- en scheepsbouw. Wil Friesland hier topspeler in blijven, dan is investeren in goed opgeleid personeel voor de toekomst essentieel. De behoefte aan goed geschoolde vakkrachten loopt de komende jaren steeds verder op. De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs moet geborgd worden. De lokale overheden in Friesland willen aansluiten op het topsectorenbeleid en daarbinnen inzetten op versterking van de maritieme sector.

Om een goed antwoord te geven op deze arbeidsvraag ontwikkelt ROC Friese Poort samen met jachtbouwer De Vries Scheepsbouw Makkum en een dertigtal andere partners een centrum voor innovatief vakmanschap: de Yacht Builders Academy. De ambitie is dat de Yacht Builders Academy zich binnen vier jaar ontwikkelt tot een (inter)nationaal, duurzaam en zelfvoorzienend Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Jachtbouw. De permanente ontwikkeling van jachtbouw, zowel in de superjachten als in kleinere jachten, maakt het samen opleiden van studenten en zittend personeel tot een grote uitdaging voor bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Een uitdaging die  alleen gezamenlijk succesvol wordt aan gegaan.

Wietse Schuitema vertelt hoe de totstandkoming van de Yacht Builders Academy in 2016/2017 is verlopen, hoe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, good en bad practices, innovaties in onderwijsontwikkeling etc. Tijdens het onderdeel World Cafe kunt u met uw vragen en dilemma’s bij hem terecht.

Timo Jansen, directeur Bouwmensen Amersfoort e.o

De historie van Bouwmensen Amersfoort start in 1983. Toen is het S.B.R.A. opgericht als het opleidingsbedrijf voor de bouw in de regio Amersfoort, Veenendaal, Zeist, Barneveld en Nijkerk. Om beter vindbaar te zijn voor jongeren die de bouw in willen en eenduidiger te zijn naar onze inlenende bouwbedrijven, hebben 30 opleidingsbedrijven in de B&U besloten om verder te gaan onder de naam Bouwmensen.

Bouwmensen Amersfoort  wil graag het loket zijn in de regio voor alles dat betrekking heeft op opleidingen of werk in de bouw. Dit voor zowel jongeren, werknemers en werkgevers in de bouw. Naast de BOL en BBL opleidingen regelen zij ook cursussen en trainingen voor medewerkers van bouwbedrijven, is er een adviseur van het loopbaantraject om medewerkers van bouwbedrijven te helpen bij hun loopbaan, verzorgen ze re-integratie trajecten, en geven ze antwoorden op vragen waar mogelijk. Zij werken dan ook nauw samen met VMBO-scholen, ROC's, bouwbedrijven, gemeenten, woningcorporaties, kenniscentra en andere partijen die bij kunnen dragen aan opleidingen of een goed functionerende arbeidsmarkt.

Timo Jansen vertelt hoe zij invulling geven aan de driehoek ondernemers overheid en onderwijs. Wat maakt dat de goede dialoog bij Bouwmensen Amesfoort al jaren werkt. Hoe samenwerkingsverbanden worden onderhouden, good en bad practices, innovaties in onderwijsontwikkeling etc. Tijdens het onderdeel World Cafe kunt u met uw vragen en dilemma’s bij hem terecht.

Henk Gloudemans, Directeur Instituut Paramedische Studies, Hogeschool Utrecht

De beroepsbeoefenaars van Paramedische wetenschappen staan met hun voeten in de maatschappij, het onderwijs kan daar veel beter bij aansluiten, als je het vraagt aan Henk Gloudemans.

Henk Gloudemans, Directeur Instituut Paramedische Studies, Hogeschool Utrecht, heeft plannen om het onderwijs (nog) meer in de maatschappij te brengen. Met zijn ervaring bij Fontys Hogescholen heeft hij voor de Hogeschool van Utrecht zijn visie aangescherpt en zet de focus op innovatieve oefenlabs in samenwerking met de gemeente Utrecht. Op deze wijze sluit het Onderwijs direct aan bij de behoefte van de gemeente, studenten en patiënten. Tijdens het onderdeel World Cafe kunt u met uw vragen en dilemma’s met Henk in gesprek gaan, successen en dilemma’s delen en gebruiken maken van de ervaring die hij reeds heeft opgedaan.

Jos Gabriëls, Manager Opleidingskunde Railcenter

Bij Railcenter enthousiasmeren en inspireren spoorprofessionals elkaar over de vooruitgang, de verbinding en de verwondering die het Nederlandse spoor biedt en brengt. Met als doel het bijdragen aan het veilig en op tijd vervoeren van reizigers en goederen. Railcenter werkt nauw samen met partners als infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en kennisinstituten, overheden en andere stakeholders. Zij hebben elkaar nodig om te werken aan een beter en veiliger spoor.

Vakmensen komen naar Railcenter voor het volgen van een opleiding, het delen van kennis en om nieuwe kennis op te doen, de uitdaging, het doen van ontdekkingen, het samen testen en het delen van hun passie. Ook biedt zij de railsector een podium waar vakmensen kunnen laten zien waar ze voor staan en wat ze waard zijn.

Jos Gabriëls vertelt hoe hij met 2 MBO instellingen (MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland) in 2017 de samenwerking in de toekomst aan het verkennen  is. Good en bad practices, innovaties in onderwijsontwikkeling etc. Tijdens het onderdeel World Cafe kunt u met uw vragen en dilemma’s bij hem terecht.

Railcenter, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort werken samen aan de ontwikkeling van het arbeidsmarktpotentieel in de spoorsector. Railcenter ziet zowel kwantitatief als kwalitatief een discrepantie tussen de vraag en het aanbod van werknemers, dit geldt voor ProRail alsook voor de aannemers en onderaannemers. De komende jaren wordt dit probleem groter, dit wordt veroorzaakt door sterke vergrijzing van het huidige potentieel, de intensivering van het spoorgebruik en door de technische innovatie binnen de sector.

Railcenter ziet het toenemende verdringingseffect op de arbeidsmarkt. Vanuit die visie wil Railcenter aan het begin staan van het beroepsontwikkeltraject van jongeren. Samenwerking met de ROC’s biedt die mogelijkheid. De ROC’s hebben tot doel jongeren op te leiden tot beginnend beroepsbeoefenaars met een competentieontwikkeling die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoefte uit het bedrijfsleven, in dit geval bij de aannemerij rond het spoor.

Verstuur

 

Schrijf je hier in!

 

Inschrijven